POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU


Představenstvo akciové společnosti Agrochov Jezernice, a.s„ se sídlem Č.p. 42, 751 31 Jezernice, CO: 65138139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1277,
tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.6.2019 ve 14:00 hodin v sídle společnosti na adrese č.p. 42, 751 31 Jezernice,
s tímto pořadem jednání:1.Zahájeni a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;

2.Schválení jednacího řádu valné hrornady;

3.Volba orgánů valné hromady;

4.Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti;

5.Projednáni zprávy představenstva o stavu majetku společnosti za rok 2018;

6.Projednáni zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní Činnosti, vyjádřeni k řádné účetni závérce, k návrhu na vypořádáni výsledku a ke zprávé o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018;

7. konsolidované účetní závěrky a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018;

8.Rozhodnutí o odměňování číenú představenstva a dozorčí rady;

9.Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetni období 2019 — 2021;

10.Schváleni přeměny listinných akcií na zaknihované a souvisejici změny Stanov;

11.Schváleni změny stanov společnosti;

12.Diskuze

13. Závěr.


Účast na jednáni valné hromady je právem akcionáře. Mimo právo účasti má akcionář na valné hromadé právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětleni záležitostí týkajících se společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednáni valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ni, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Žádost o vysvětleni může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musi být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byta udělena prc zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Dle stanov společnosti rozhodný den pro účast na valné hromadě předcházi 1 pracovni den před konáním valné hromady. Rozhodný den je den rozhodný pro účast na valné hromadě. Valné hromady společnosti se tedy účastní akcionář' zapsaní v seznamu akcionářů 1 pracovni den přede dnem konání valné hromady.

Při prezenci musi každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a připadně předat následující dokumenty:

Akcionář — fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář — právnická osoba se při prezenci prokáže originálem Či úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, nikoliv starším než sedm dni, a platným dokladem totožnosti zástupce.

Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se písemnou plnou mocí k zastupováni akcionáře na valné hromadě a průkazem totožnosti. Plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat představenstvu před zahájením valné hromad}" Každému akcionáři či jeho zmocněnci, účastnícímu se valné hromady, bude při prezenci. oproti předloženi akcie (akcií), vydán hlasovaci listek, na němž se vyznači počet hlasů z hodnoty jim držených akcií. Na každou 1000,- KČ jmenovité hodnoty akcií náleži akcionáři jeden hlas. Hlasováni na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak.

Zasedání valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, všichni Členové orgánů společnosti a hosté na základě rozhodnutí představenstva. V hodinu určenou k zahájení valné hromady oznámí představenstvo, kolik hlasů je přitomno a jaký podíl na základním kapitálu představují. Valná hromada je schopná usnášeni, jsou-li na ni přitomni akcionáři mající celkem akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu společnosti- Na valné hromadě se hlasuje na výzvu jejího předsedy, Akcionáři hlasují nejprve o návrhu představenstva a poté o protinávrzich v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh pFljat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Výroční zpráva obsahující také řádnou účetní závěrku za rok 2018, konsolidovanou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské Činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích, vyjádření kontrolního orgánu ke zprávě o vztazích a navrhované změny stanov budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Č.p. 42, 751 31 Jezernice, a to v pracovních dnech ode dne uveřejnění této pozvánky. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro valnou hromadu prokáže platným průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v připadä právnické osoby výpisem z veřejného rejstříku.

Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti nejméně 30 dnů před jejím konáním uveřejněnim pozvánky na internetových stránkách společnosti (http'i/w.wwaprochovas.czĺ) a zaslánim pozvánky na valnou hromadu akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů, Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární.

Návrhv usneseni k iednotlivúm bodům pořadu jednáni rádné valné hromady a ieiich zdúvodnéni

Ad 1) Zahájeni a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Vyjádřeni představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Ad 2) Schváleni jednacího řádu valné hromady Zdůvodnéní představenstva Jedná se o organizační krok zajišťujicí řádný průběh valné hromady, Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednaci řád valné hromady.

Ad 3) Volba orgánů valné hromady Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, požadavek na volbu orgánů valné hromady vyplývá z ustanoveni S 422 zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacích, ve znění pozdéjšich předpisů (dále jen „ZOK"). Návrh konkrétnich osob do orgánů valné hromady bude svolavatelem přednesen na misté_

Ad 4) projednáni zprávy představenstva o podnikatelské Činnosti společnosti Vviádřeni představenstva: Pověřený Člen představenstva seznámi valnou hromadu s vývojem podnikatelské Činnosti společnosti, očekáváním do budoucna a se závěry zprávy o vztazích a s vyjádřením kontrolního orgánu ke zprávě o vztazích. O této zprávě se nehlasuje. Ad S) Projednání zprávy představensWa o stavu majetku společnosti za rok 2018 Vyjádřeni Dředstavenstva: Pověřený Člen představenstva seznámí valnou hromadu se současným ekonomickým stavem společnosti a stavem jejího majetku. O této zprávě se nehlasuje. Ad 6) Projednáni zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádáni hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazich mezi propojenými osobami za rok 2018;

Vyjádření oředstavenstva: Pověřený Člen dozorčí rady v souladu s ustanovením S 449 odst. 1 ZOK, seznámí valnou hromadu s výsledky Činnosti dozorčí rady. mimo jiné s výsledky přezkoumáni řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 dle ustanovení S 447 odst. 3 ZOR. O této zvávě dozorčí rady se nehlasuje. Ad 7) Schváleni řádné účetní závěrky za rok 2018 s výrokem auditora, schválení konsolidované účetni závěrky a schváleni návrhu na vypořádáni hospodářského výsledku za rok 2018 Zdůvodnění představenstva: Společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetni závěrku, které předkládá valné hromadě ke schváleni. Řádná účetni závěrka a konsolidovaná účetni závěrka jsou k nahlédnutí v sídle společrosti na adrese č.p. 42, 751 31 Jezennice, a to v pracovních dnech ode dne uveřejnění této pozvánky. Zúčetní závěrky společnosti za rok 2018 vyplývá, Že společnost vykázala zisk před zdaněnim ve výši (bude doplněno] KČ. Představenstvo prohlašuje, Že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a nebýa zpochybněná dozorči radou ani auditorem. Zpráva auditora o ověření účetni závěrky a výroční zprávy je součásti výroční zprávy za rok 2018. Rozhodnuti o schváleni účetní závěrky v souladu s ustanovenim S 421 odst. 2 ZOK a ustanovením čl. 9 oddílu A. Valná hromada, odst. 2 písm. h) stanov společnosti je v působnosti valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období roku 2018 v tis. Kč (netto):


Aktiva celkem: 233102 Dlouhodobý majetek: 173072 Oběžná aktiva: 59598 Ostatní aktiva: 432 Výnosy: 97888 Náklady: 99232 233102 Vlastní kapitál: 171375 Cizi zdroje: 61727 Hospodářský výsledek před zdaněním: ztráta 1344

Rozhodnuti o rozdělení zisku v souladu s ustanovením S 421 odst 2 ZOK a ustanovením Čl. 9 oddílu A. Valná hromada, odst. 2 písm. i) stanov společnosti je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést část zisku ve Výši [bude doplněno] Kč do rezervního fondu společnosti vytvářeného v souladu s ustanovením článku 32 stanov společnosti a zbývající Část zisku ve výši [bude doplněno] KČ navrhuje představenstvo převést na účet nerozděleného zisku z minulých let z důvodu zam ýSlených budoucích investičních záměrů spdečnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závérku spo'ečnosti a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018 a bere na vědomi. že společnost za účetnl obdobi roku 2018 vykázala zisk ve výši [bude doplnénol KČ. Valná hromada tímto zároveň rozhoduje, že část zisku ve výši [bude doplnénoj Kč bude převedena do rezervnTho fondu společnosti a zbývající část zisku vs výši [bude doplněno] Kč bude prevedena na účet nerozděleného zisku z minulých let. Ad 8) Rozhodnuti o Odměňování členů představenstva a dozorči rady

Zdůvodněni představenstva: S ohledem na ustanoveni S 60 ZOK je nutné odměnu Členů orgánü společnosti schválit valnou hromadou. Představenstvo společnosti navrhuje schválit členům představenstva a dozorčí rady za výkon jejich funkce niže uvedenou odměnu. Dozorči rada považuje navrženou odměnu za adekvátní.

Návrh usneseni: Valná hromada schvaluje výši odmëny Členů představenstva [pro kalendářní rok 2019] v částce [bude doplnéno]/més/c pro jednoho člena a výši odmény äenŮ dozorčí rady v částce {bude doplnénoymésĺc pro jednoho člena.

Ad 9) Určeni auditora pro ověřeni účetních závěrek pro účetni obdobi 2019 - 2021 Zdüvodnění oředstavenstva: V souladu s ustanovením S 17 odst. 1 zákona číslo 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), určuje auditora k ověření účetni závěrky společnosti valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem pro ověření účetních závěrek pro účetni období 2019 — 2021 Ing. Ivanu Zubikovou. auditorku se sídlem Pod Lapačem 129/26, 75002 Přerov XII — Žeravice, zapsanou do rejstříku auditorů vedeném u Komory auditorů ČR pod evidenčnim Čislem oprávnění 1328, která dle názoru představenstva splňuje požadavky na řádný výkon této činnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro ovéŕen,' účetních zävérek pro účetní období 2019 — 2021 Ing. /vanu Zubíkovou. auditorku se sídlem Pod Lapačem 12926, 75002 Přerov XII — Žeravice, zapsanou do rejstříku auditorů vedeném u Komory auditorü CR pod evidenčnim Číslem oprávnění 1328. Ad 10) Schválení přeměny listinných akcii na zaknihované a souvisejici změny stanov Zdůvodněni oředstavenstva: Právní úprava v souvislosti s nabytím účinnosti zákona Č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek vyžaduje k účasti ve veřejných Úběrových řízeni u uchazečů, kteří jsou akciovými společnostmi, formu zaknihovaných akcií, resp. zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího tízení, který je akciovou společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Z výše uvedeného důvodu je pro společnost nezbytné v případě, kdy se bude chtít úspěšně účastnit zadávacích řízení, změnit podobu akcií z listinných na zaknihované. Za tímto účelem bude nutné změnit stanovy společnosti: přičemž rozhodnuti o změně stanov je v souladu s ustanovením S 421 odst. 2 ZOK a ustanovením Či. 9 oddílu A. Vdná hromada, odst. 2 písm. b) stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Návrh usnesení: Vajná hromada rozhoduje o přeměně všech akcií vydaných společnosti na zaknihované akcie. Lhůtu k odevzdán/ akcií společnosti, způsob odevzdán/ akcií společnosti a další aspekty sowisejĺci s přeměnou akcii na zaknihované akcie urči představenstvo společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy

Valná hromada rozhoduje v souvislosti s přeměnou akcií současné o zméné stanov tak, že: článek 4 odst 2. stanov se mění tak. Že nové zní: -Veškeré akcie společnosti jsou vydané jako zaknihované akcie. Akcie společnosti nejsou registrovaným účastnickým cenným papírem.
článek 4 odst. 5 stanov se zrušuje; článek 11 odst. 5 se mění tak, Že nové zní: -Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházejíc/ dni konán,' valné hromady.
Ad 11) Schváleni změny Stanov společnosti Zdůvodněni oředstavenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje pfijmout změnu stanov týkajíci se omezení převoditelnosti akcií, a to za účelem zpřehledněni způsobu převodu akcii a sjednocení úpravy ve stanovách v rámci dalších společnosti ve skupině. Z důvodu dosaženi souladu s právními předpisy představenstvo dále navrhuje přijmout také některé další změny stanov. Uvedeni celkového počtu hlasů je podstatnou náležitosti stanov. Rozhodnuti o změně stanov je v souladu s ustanovením S 421 odst. 2 ZOK a ustanovením Čl. 9 oddilu A. Valná hromada, odst. 2 písm. b) stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Návrh usneseni: Valná hromada rozhoduje o zméné stanov tak, že: článek 4 odst. 3 stanov společnosti se měn/ tak. že se jako poslední véta tohoto odstavce dopmuje: „Celkový počet hlasů ve společnosti je 93300 hlasů. z; článek 5 stanov společnosti se mění tak. Že nové zní:
-Pŕevod akcí' T. Vlastnické právo k akcüm se nabývá zápisem akcií na účet vlastníka Zapisují-li se akcie i na účet zákazníků, nabývá se vlastnické právo k nim zäpisem na účet zákazníků 2 Převod zaknihované akcie vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána zména osoby vlastníka akcie výpisem zúčtu Wastnika nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií pode zákona upravujicŕho podnikán/ na kapitálovém trnu. 3 Akcie společnosti znéjfc/ na jméno jsou podle téchto stanov omezené převoditelné 4. prevod akcií znějících na jméno je možný pouze se souhlasem představenstva společnosti. TO neptat/ v pnpadé ptevodu akcií na ptíbuzného v tadé pfJmé, sourozence nebo manžela ti partnera podle zákona upravujícího registrované partnerství. 5 V případé, že je k převodu akcii nutný soumas ptedstavenstva, smlouva o převodu těchto akcii nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udélen. 6_ Žádost o vysloveni souhlasu s převodem akcii na jméno podávaji účastníci právniho vztahu (tj. smlouvy o převodu akcií) či nékte,'ý z nich. Žádost je nutno podat písemné a zaslat doporučené doručit osobné na adresu sídla společnosti. 7. Stejné pravidla jako pro převoditelnost akcií na jméno platí taktéž pro jejich zastavení."
Ad 12) Diskuze Vyjádření představenstva: Akcionářům bude dán prostor pro dotazy a diskuzi. O tomto bodu se nehlasuje.

Ad 12) Závěr

Vvjádřeni představenstva: Jedná se o organizačni krok vedoucí k ukončení jednáni valné hromady.
Datum:
Misto:

Za představenstvo společnosti Agrochov Jezernice, a.s.:
Zdeněk Bednář předseda představenstva

 

 

Rybníky Loučka Sila Kotelna1
Dojírna Mulčovač Jímky
  [CNW:Counter]